Welcome to ESEC Erasmus+ Project

Welcome to the website of the ERASMUS+ project ‘Empowering Students to European Citizenship’ – ESEC. This website has two functionalities, first of all it is a platform to spread the word about the project, to disseminate to Europe, the ESEC project useful for all Secondary Schools from Sweden to Cyprus and from Estonia to Portugal. Secondly it is in use as an E-community between the partners – students and teachers – of the ERASMUS+ ESEC project.

Like this ERASMUS+ project is awarded by the European Commission I would like to thank, also on behalf of all partners, all member states for their financial participation in the project! How great to be part of the European Union and to be able to get funds for developing new innovative educational learning concepts both for students as for teachers.

All documents related to our project will be freely available and should be shared with other teachers and institutions within the European Union in the form of Intellectual Outputs. These Intellectual Outputs are based on 21st century skills, European values and social skills, scientific research, Professional Learning Communities – PLC and this website / E-community.

All neighbors of the European Union are also invited to use our products. We would love to share with teachers from Russia to Morocco and from Iceland to Azerbaijan and the Middle East. I invite you all to take a look at our website and to use our most inspiring documents.  

If you have any questions please contact us! Please note that a dissemination conference will be held in 2017!

Long Live ERASMUS+!!

André VAN DER BLOM  MEd
Program Manager ERASMUS+
SCOL – Bonaventuracollege
Leiden
The Netherlands 

Samenvatting van de aanvraag ERASMUS+

Scholen  leiden hun leerlingen op en rusten hen toe voor een wereld die in een snel tempo verandert in een "global world", waarin grenzen vervagen en netwerken zich vermenigvuldigen. Deze "global world" wordt in toenemende mate geconfronteerd met  nieuwe uitdagingen: veranderende samenlevingen, divergerende culturen, economische verschillen tussen en binnen continenten, migratiestromen,  gewapende conflicten met vluchtelingenstromen als gevolg, invloed van "andere" godsdiensten en levensbeschouwingen dan de traditionele. Deze uitdagingen geven aanleiding tot onzekerheid , veroorzaken soms angst en stellen traditionele westerse (Europese) waarden en normen op de proef, zoals universele mensenrechten, grondwettelijke vrijheden, verdraagzaamheid, voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Als instituten van opleiding en opvoeding staan scholen (en daarbinnen leraren) voor nieuwe opdrachten: hoe rusten we leerlingen toe om zich voor te bereiden en te bekwamen voor hun rol in deze globaliserende samenleving?  

In de de meeste West-Europese landen zijn schoolprogramma's ingericht op het realiseren van gestandaardiseerde cognitieve en routinematige einddoelen met een vaste combinatie van vakken.  De "global world" vraagt juist om capaciteiten, die niet gebaseerd zijn op routine en cognitie, maar op empathie, anticipatie, innoverend vermogen en ondernemerschap. Daarbij is het in toenemende mate belangrijk dat toekomstige leden van de "global world", toekomstige Europeanen, de huidige scholieren dus, zich bewust zijn van normen en waarden in een globale samenleving en zich daarin gefundeerde meningen vormen, zich uitspreken en een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk "discours" 

Maar op welke manier kunnen leraren hun leerlingen hiervoor uitrusten? Wat kan hun bijdrage zijn?

Dit vormt de kern van het programma dat het Bonaventuracollege in Leiden, Het Gymnasium Lilienthal in Bremen, het Liceo Classico Piga  in Cagliari en La Annunciata in San Sebastian gezamenlijk opzetten.

  1. Voor de toerusting van leerlingen komen twee lijnen samen:
    • a) toerusting voor hun rol in the globaliserende maatschappij door het ontwikkelen van zgn. transversale competenties en kwaliteiten, zoals kritisch denken, probleemoplossen, analyseren, onderzoekende houding, creativiteit, nieuwsgierigheid, innoverend vermogen, initiatief nemen, plannen, volhardendheid, empathie, gevoel voor sociale verhoudingen e.a. (vgl. de resultaten van de Unesco Conferentie in Bangkok in november 2013) . De competenties van het Common Frameweork of European Competences (CFEC) dienen hiervoor als richtsnoer;
    • b) de ontwikkeling van attituden en waarden om een constructieve bijdrage te leveren aan een hernieuwde Europese moraliteit, gebaseerd op respect, tolerantie, gevoel voor veranderende verhoudingen en nieuwsgierigheid naar nieuwe culturen. Het is daarbij belangrijk dat leerlingen vanuit verschillende culturen en achtergronden zich leren uit te spreken en te communiceren. 
    In het project Empowering Students to European Citizenship willen de deelnemende scholen bevorderen dat leerlingen uit verschillende achtergronden gezamenlijk werken aan hun transversale vaardigheden in ethische onderwerpen.  Leerlingen vormen daarbij groepen van ca. 8 personen uit 4 landen, die zowel in een virtuele leeromgeving (e-community) een thema uitdiepen, als ook fysiek uitwisselen. Daarbij werken ze toe naar diverse presentaties in concrete maatschappelijke situaties: debatten in jongerencentra, tentoonstellingen, publicaties in lokale kranten, voor medescholieren etc.  
  2. Leraren van de 4 partnerscholen vormen eveneens een e-community en wisselen ook fysiek uit, waarbij ze samen een methodologie ontwikkelen voor gepersonaliseerd leren op ethische thema's. Een groep concentreert zich vooral op de methode gericht op de transversale vaardigheden, een andere vooral op de wijze waarop ethische thema's op persoonlijke wijze in curricula geintegreerd kunnen worden. Belangrijk onderdeel van de methodologie is ook de wijze waarop assessment van de transversale vaardigheden plaatsvindt en opgenomen kan worden in een portfolio. De methodiek moet op alle middelbare scholen toepasbaar zijn, gepresenteerd kunnen worden op nationale en internationale congressen en op open digitale platforms beschikbaar komen voor alle scholen. 

Zowel de effecten op de motivatie en vaardigheden van leerlingen als van de methodologie zijn in dit project onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, dat uitgevoerd wordt onder supervisie van de Lerarenopleiding van de Universiteit van Leiden  (ICLON).